2014. március 24., hétfő

házirend
HÁZIREND
NAGYHALÁSZI REFORMÁTUS ÓVODA


Nagyhalász
2012.
 1. Az óvoda adatai
2.  Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával és a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos szabályok.
 
 Óvodai nevelésünk alapja az óvó, féltő és segítő szeretet, gyermekeink hitben való nevelése, amely segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességei kibontakozását, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, valamint egyéni fejlődésük eltérő ütemét.

A házirend célja és feladata


 1. A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek óvodai közösségi életének megszervezését.
 HÁZIREND jogi érvényű alapdokumentum, megsértése jogsértés.
Szerepe, hogy segítse az óvodai közösségi élet megszervezését, valamint biztosítsa az egyéni jogok érvényesülését oly módon, hogy az mások jogait korlátozná, vagy a közösség életét zavarná.
A gyermeki jogok érvényesítése az óvoda dolgozóinak kötelessége.
Házirendben meghatározott eljárások, szabályok csak az óvodában történő jogszerű belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, valamint a Helyi Nevelési Programban szereplő óvodán kívüli foglalkozások, programok idejére érvényesek.
Tartalma egyaránt kiterjed az óvodával jogviszonyban álló dolgozókra, gyermekekre és szülőkre.  
Ezen házirend:
 • A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. Törvény
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl*
 • A 20/2012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
 • A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
 • 1995. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye
a 1998. évi II. és a 2005. évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben


rendelkezései alapján készült.
1. AZ ÓVODA ADATAI
Az intézmény:

 • Neve: NAGYHALÁSZI REFORMÁTUS ÓVODA
 • Székhelye: 4485 NAGYHALÁSZ VASVÁRI P. 8/A
 • Telephelye : NAGYHALÁSZ ARANY J. 75.
 • Alapító szerve: NAGYHALÁSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 • Felügyeleti szerve: TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TANÜGYI HIVATALA2.  AZ ÓVODAI  MUNKARENDDEL, AZ ÓVODA ÉS AZ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK  HASZNÁLATÁVAL  ÉS A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 
2.1.  Nyitva tartás, munkarend
 
Óvodánk nyitvatartási ideje :
 • A központi óvoda hétfőtől - péntekig 600 órától – 17.30. óráig ,
 • a 2. sz óvoda hétfőtől - péntekig 600 órától – 17.30.óráig ,
Reggel 630 – 700 óráig, valamint este 1700 – 17.30. óráig a kijelölt csoportokban, ügyeleti rendszerrel, összevontan biztosítunk játéktevékenységeket azon gyermekek részére, akiknek szülei ezt igénylik.
A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.

 • Mindkét óvodát reggel a munkarend szerint, 6 órára érkező dajka nyitja.
A bejárati ajtók ill. a kapu reggel 9 óráig nyitva van, ezt követően 12.30 óráig zárva kell tartani. Az ajtónyitás csengetésre történik, kíséret nélkül idegen személy nem tartózkodhat az óvodában. Kíséretét a mindenkori beosztásnak megfelelően kell ellátni.
o         Az óvodában a nevelési év szeptember 01- től augusztus 31-ig tart.
o         Munkarend változás miatt az óvoda nyitvatartási rendje változhat. A várhatóan bekövetkezendő változásokról legalább egy héttel előbb tájékoztatjuk a szülőket.
o         A gyermekek heti és napirendje az életkori sajátosságok figyelembe vételével minden csoportban a Helyi Nevelési Programban meghatározott szempontok alapján történik.
o         Az óvoda nyári zárása a fenntartó által meghatározott ideig tart, melynek időpontjáról a szülőket szülői értekezleteken legkésőbb minden év február 15-ig szóban és írásban tájékoztatjuk, faliújságra kifüggesztjük. A zárás idejére a nyitva tartó óvodában elhelyezzük a gyermeket.
o         A gyermek-elhelyezési igényüket a szülőknek írásban is kell jelezniük a hirdetőtáblákon kifüggesztett határidőig!
o         Az óvoda a 20/2012.évi (VIII:31.) EMMI rendelet II. fejezet 3.§.(5) bekezdése értelmében tanévenként 5 "nevelés nélküli munkanapot" tarthat, melyről a szülőket az esedékes nevelés nélküli munkanap előtt 7 nappal tájékoztatjuk. Az év 5 nevelés nélküli munkanapjából kettőt szünetek idején szervezünk, így szorgalmi időre 3 marad, minden alkalomra ügyeletet biztosítunk.
A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei:
Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartására vehetők igénybe.

Időtartam Tevékenység
6:30-9:00 Játékba integrált tanulás, egyéni vagy mikro csoportos
játéktevékenységek.
Csendes percek
Áhítat vagy Biblia ismereti foglalkozás
Rajz, mintázás, kézimunka
Ének-zene képesség fejlesztés
Vers, mese
Mozgás
Gondozási feladatok, testápolás
Tízórai
9:00-12:00 Játékba integrált tanulás egyéni, vagy mikrocsoportos
játéktevékenységek alkalmával.
Séta, szabadban szervezett játéklehetőségek, a környezet tevékeny
megszerettetése.
Levegőzés
12:00-13:00 Testápolás, gondozási tevékenységek, ebéd
13:00- 15:00 Pihenés, gondozási feladatok, testápolás
15:00-17:30 uzsonna, játék, egyéni fejlesztés, hazabocsátás


2.2.  Az óvodába való felvétel , átvétel rendje

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.
Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékba integrált tanulási folyamatok keretében zajlik.

Felvehető minden 3 évet betöltött gyermek, aki a körzetünkben lakik, illetve szabad férőhely esetén, körzetünkön kívül, vagy a városkörnyék településeiről kéri óvodai felvételét.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,hogy minden, a településen, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges időt is.


Az óvoda köteles felvenni azt a harmadik életévét betöltött gyermeket, aki sajátos nevelést igényel; aki hátrányos helyzetű, aki halmozottan hátrányos helyzetű; aki a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozik; akinek felvételét a családsegítő-gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság kezdeményezte, valamint felvenni és átvenni azt a gyermeket, aki öt éves és kötelező az óvodába járása.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. A végleges névsorokat év elején a központi faliújságon kifüggesztjük.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járását családlátogatásokkal, szükség szerinti egyéni partneri beszélgetésekkel ösztönözzük, hosszabb hiányzás esetén, ha kell, bevonjuk a családsegítőt, a kisebbségi önkormányzat elnökét, s legvégül – ha a gyermek 7 napnál többet hiányzik igazolatlanul - értesítjük a jegyzőt.

Nem szüntethető meg a gyermek óvodai nevelése, ha tanköteles korú, ha hátrányos helyzetű, ha halmozottan hátrányos helyzetű, ha gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába.

Óvodai nevelésünk integrált – vállalja a sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelését is.


Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában április közepén egy héten át zajlik. Szabad férőhely esetén év közben is felvehető minden 3. életévét betöltött kisgyermek, felvételi kérelme esetén, valamint szabad férőhely esetén felvehető a 2 és féléves gyermek is.
A beíratáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, társadalom biztosítási kártyájára, ill. a szülő személyi igazolványára és lakcím kártyájára.
A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától( 09.01.) iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra. A felvételről az óvodavezető dönt a mindenkori tanügyigazgatás jogszabályainak figyelembe-vételével.
Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.2.3.  A gyermekek fogadása   
          A szülő a gyermekek behozatalánál és elvitelénél lehetőleg alkalmazkodjon a csoportban kialakult napirendi szokásokhoz.
          Az óvodai tevékenységek zavartalan működése érdekében a gyermekek lehetőleg 7.00 – 8.00 óra között érkezzenek meg az óvodába.  Az ebéd után hazamenő gyermekek távozását lehetőség szerint 12.45 – 13.15 óra között, az egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek távozását 15.30 órától kérjük megoldani a délutáni csendes pihenő nyugalma érdekében. 


          A gyermekek az óvodába csak szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhetnek, illetve távozhatnak. A gyermekeket a szülő köteles a csoportszobáig kísérni és ott az óvodai dolgozóknak átadni, akik a gyermek felügyeletét átveszik. Ellenkező esetben felelősséget vállalni nem tudunk. Gyermek az óvodába egyedül nem érkezhet.
          Abban az esetben, ha a gyermeket más személy viszi el az óvodából (nagyszülő, testvér, elvált házastárs, stb.) a szülő köteles erről írásos nyilatkozatot leadni a csoportos óvónőnek.   Váratlan esetben kérjük a változást telefonon előre jelezni.


2.4.  Távolmaradások igazolásának rendje
 
Ha a gyermekek az óvodai foglalkozásokról távol maradnak, azt a szülőknek előző nap jelezniük és igazolniuk kell!
      A mulasztást 3 napig igazoltnak tekintjük, ha a szülő azt előre az óvónőnek bejelentette.
      Előzetesen be nem jelentett hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.
      Betegség esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét a közösségbe. A szülő az igazolást köteles óvodába érkezéskor az óvónőnek átadni.
      Az óvodaköteles korban lévő nagycsoportosok óvodába járása kötelező a KT. 24.§-a alapján. Az óvodába járás alól az óvodavezető csak indokolt esetben adhat felmentést.  Ezen gyermekek igazolatlan  hiányzása  hatósági  eljárást von maga után.
      Ha a nagycsoportos gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról egy nevelési évben folyamatosan 7 napot igazolatlanul van távol és a szülő kétszeri, írásbeli felszólításra sem járatja gyermekét megfelelő rendszerességgel az óvodába, az óvoda vezetőjének kötelessége a kijelölt szabálysértéssel foglalkozó hivatalt ( Ibrány) - és a Családsegítőt értesíteni további intézkedések miatt.  

  1. Az  étkeztetéssel  kapcsolatos  teendők

o         Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk.
(tízórai, ebéd, uzsonna)
o         Az étkezési díj megállapítása, a mindenkori jog, valamint a fenntartó utasításai szerint  történik. Alanyi jogon 50%-os kedvezmény illet meg minden 3, illetve több gyermekes családot. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenesen étkeznek, ehhez a szülőknek hitelt érdemlő módon igazolnia kell a jogosultságát (gyvt. határozat bemutatása, ill. folyamatos megújítása)
o         A rászoruló szülők az étkezési díj csökkentését kérhetik a fenntartó által meghatározott módon és mértékben.
o         A szülő joga, hogy gyermeke étkezéséhez az érvényes jogszabályok alapján támogatást kérjen. A lehetőségekről és a szükséges igazolások benyújtásáról minden évben  az  első szülői értekezleten, illetve a faliújságokra kifüggesztve  kapnak információt. A szülőknek hitelt érdemlő módon igazolnia kell a jogosultságát (gyvt. határozat bemutatása)
o         Az étkezési térítési díjakat általában minden hónap 15-ig kell befizetni.
 • A mennyiben a hiányzásról jelzés nem érkezik, 3 egymást követő napon a gyermeket étkezésre bejelentjük.
 • Élelmiszert csak az óvoda és a csoport szokás és szabályrendszerének megfelelően hozhatnak magukkal (pl.: gyümölcsnap, születésnap, egyéb rendezvény)
 • A lemondott étkezések a következő befizetéskor kerülnek jóváírásra.  1. Gyermekek egészségvédelmével kapcsolatos szabályok

          Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
          Az óvoda orvosa: Dr.Táriné dr. Makó Ilona
          Az óvoda orvosa csak általános egészségügyi ellenőrzést, illetve szűrővizsgálatot, valamint iskolaérettségi vizsgálatot végez, beteg gyermeket nem vizsgál, gyógyszert nem ír fel.
          Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülőknek el kell vinni a gyermeket, s a szakorvosi vizsgálat eredményét az óvodaorvosnak be kell mutatni.
          Beteg, lázas,  gyógyszert szedő gyermek saját, és a többi gyermek egészségének védelme  érdekében az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet óvodába!
          A napközben megbetegedett gyermeket - az óvónő értesítése után - a szülő köteles a legrövidebb időn belül  elvinni az óvodából.  A betegen kiadott gyermekek másnap csak orvosi igazolás ellenében látogathatják az óvodát.
          Ha a gyermek fertőző beteg - amikor az a szülő tudomására jut-, köteles azonnal bejelenteni az óvodatitkárnak és a csoportban dolgozó óvónőknek.
          Gyógyszert a gyermeknek nem adunk! Gyógyszert a szülő az óvónőknek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére (pl. antibiotikum, szem-és orrcsepp, stb.),  csak abban az esetben ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel  és erről a háziorvosától igazolást hoz (pl. szívbetegség, asztma  stb.).
          A szülő köteles gyermeke részére gondoskodni az időjárásnak megfelelő váltó és tartalék ruháról,  cipőről. Egész évben kérünk váltócipőt, tartalék ruhát, fehérneműt, és olyan udvari öltözéket, amelyért nem kár ha bepiszkolódik.
 • Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni.
 • Védőnők havonta tisztasági szűrést végeznek Ha a gyermeknél olyan rendellenességet tapasztalnak, amely veszélyezteti a többi gyermek higiéniáját, egészségét, akkor a szülő köteles a szükséges védő-óvó intézkedést megtenni. Amíg a probléma meg nem szűnik, a gyermek a közösséget nem látogathatja. (tetvesség, rühesség)
Az óvoda óvó-védő előírásai
Az óvónőnek átadott gyermekek egészségéért és testi épségéért a szülő megérkezéséig az óvónő felel.
Az óvónőt nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad.
Az együttműködésnek szabályozott formái vannak:
 • fogadó órák,
 • családlátogatások,
 • szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni.
 • A gyerekek fejlettségüknek megfelelően balesetvédelmi oktatásban részesülnek.
 • Az óvónő a rábízott gyermekekkel minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb szükséges esetekben - a gyermekek életkorának megfelelően - ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, az elvárható magatartásformát és ezek elsajátításáról meggyőződik.         
  Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás, valamint szükség esetén az orvosi ellátás, beavatkozás biztosítása, továbbá a szülő haladéktalan értesítése, majd jegyzőkönyvet állít ki a baleset körülményeiről.
 • Minden szülő csak a saját gyermeke fegyelmezésére jogosult, más gyermekkel nem szabad konfliktusba kerülnie.
 • A gyermek az óvodába balesetveszélyes játékokat, tárgyakat,   pl. gyufa, tű, kés,….stb, nem hozhatnak be. Lehetőség szerint ne viseljenek ékszereket, mert az balesetveszélyes is lehet, továbbá elvesztésükért felelősséget vállalni nem tudunk!
 • Az ANTSZ előírásait figyelembe véve szülő a csoportszobába – (kivétel nyílt nap, rendezvények), mosdóba nem léphet be, gyermekét az ajtóig kísérheti.
 • Az intézmény egészségügyi és egyéb helyiségeit csak az óvodában dolgozók használhatják. Igénybevételük csak indokolt  esetben  és az  arra  illetékes          (óvodatitkár, vezető, illetve helyettes) engedélyével történhet.
 • A  dohányzás  és  szeszes  ital  fogyasztása az óvodában a szülőknek és az óvoda dolgozóinak az óvoda teljes területén a jogszabályok értelmében  TILOS.


Bombariadó

Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat a bejárati ajtón menekítik a közeli játszótérre az óvodapedagógusok és a dajkák. Ezután dajkák összegyűjtik a gyerekek személyes dolgait és utánuk viszik, majd az értékeket mentik.
Tűzriadó

A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákban található ajtókon, ha ez nem lehetséges, a nagy ablakokon átmenekítjük a gyerekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón levő két poroltóval meg lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a tűzriadó-terv szerint járnak el.

2.8.  Az óvoda helyiségeinek használati rendje
 
        Az óvoda létesítményeit, helyiségeit az óvoda teljes nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni.
        Az óvoda minden dolgozója, illetve az óvodába járó gyermekek és szülei felelősek:
        A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért.
        Az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért.
        Az óvoda berendezéseinek rendeltetésszerű használatáért.
        Az energiafelhasználással való takarékoskodásért.
        A tűz, a baleset, a munkavédelmi előírások betartásáért.
A gyermekek az óvoda helyiségeit csak felnőtt (pedagógus vagy szülő) felügyeletével használhatják.
Vagyonvédelmi, illetve biztonságtechnikai okokból a kiszolgáló helyiségeket és az üres foglalkoztatókat zárva kell tartani.    
Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit elvinni csak a vezető engedélyével lehet.
Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg.
 Az ételszállítás a konyhához tartozó külön bejáraton, meghatározott időpontokban történik. A konyhában csak a konyhai személyzet tartózkodhat.
Az óvoda  konyhai  bejáratát  csak az óvoda dolgozói vehetik igénybe!
Az óvoda területére állatot behozni nem szabad!
A gyermekek biztonságának érdekében, az udvari bejáratot a felszerelt retesszel minden alkalommal be kell zárni!
Az óvoda felszereléseit, a játszóudvar játékait, csak az óvodába felvételt nyert gyermekek használhatják.
A szándékos, vagy a nagyobb gyermekek által okozott kárt a szülő köteles megtéríteni.
Utcai cipővel a csoportszobába lépni nem szabad.
A szülők csak nyílt ünnepségeken, rendezvényeken látogathatják a csoportszobát.


 Vallási, világnézeti jogok gyakorlásának rendje:

Az egyházi intézmény jellegének, pedagógiai programjának megfelelően biztosítjuk a gyermekek számára, a szülők támogató-, elfogadó nyilatkozata alapján.

2.9.  A gyermekek és a szülők jogai, kötelességei

A gyermek jogai:
 1. A gyermek joga, hogy a krisztusi szeretet jegyében személyére szóló ,színvonalas szellemi- lelki-testi gondozást kapjon, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák.
 2. A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 3. A gyermek számára védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 4. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 5. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
 6. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 7. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 8. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.A gyermek kötelességei:

 • hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és az óvoda törvényeit, hagyományait, ünnepeit, és mindenkor azokhoz méltóan viselkedjék.
 • hogy rendszeresen részt vegyen óvodai és a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon,
 • hogy részt vegyen a kötelező és választott tevékenységekben, óvja környezetét
 • hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 • hogy tiszteletet tanúsítson egyháza, szülei, nevelői, társai és az
óvoda valamennyi dolgozója iránt .

A szülőnek joga és kötelessége, hogy gyermeke színvonalas szellemi-lelki testi gondozásban az intézménnyel együttműködjék, és abban részt vállaljon.

A szülő jogai:

 1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.
 2. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét.
3. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.
4. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.
5. A szülőt megilleti a közérdekű igény érvényesítés joga, továbbá, hogy saját vagy gyermeke ügyében valamint a közérdekű igény érvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi közvetítői szolgálatot.A szülő kötelességei:
A szülő kötelessége, hogy:
 • biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételét;
 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében;
 • megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért;
 • rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal;
 • elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 • A nevelő-oktató munkához szükséges felszereléseket (tornafelszerelés, tisztálkodási eszközök, csere ruha, ágynemű) a szülő kötelessége biztosítani, és tisztántartásáról gondoskodni.
 • Az időjárásnak megfelelően rétegesen öltöztetni gyermekét. Stabil váltócipőről gondoskodni. (Papucs használata balesetveszélyes, ezért nem engedélyezett.)


 
2.10. A szülők és az óvoda dolgozóinak együttműködése, tájékoztatás, ügyintézés, panaszkezelés
     A gyermekek optimális nevelése érdekében szükség van a nyílt, őszinte kapcsolat kialakítására.
Szülői értekezletet a csoportok évente legalább 3 alkalommal tartanak,  aktualitástól függően esetleg többet.
Fogadó órák:

Az óvodavezető fogadóórája minden hónap első keddjén: 8.00 – 12.00 óráig, telefonos egyeztetés alapján ( 42/526-019)
Az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelősének fogadóórája: az óvoda épületében minden hétfőn 12.30-13.30.-ig
.telefonos egyeztetés alapján ( 42/202-530).
Az óvónők havonta egy alkalommal tartanak fogadóórákat, az adott csoportban megbeszéltek szerint, bármelyik fél kezdeményezésére ettől eltérő időpontban is biztosított a lehetőség.
Ez alkalmak, ill. a szülői szervezet megbeszélései biztosítják a szülők véleményezési, javaslattételi jogát, úgy saját gyermekeiket, mint a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
A gyermekek nagyobb csoportján az egy csoport létszámának megfelelő gyermekek összességét értjük.
A ruhák elhelyezésére az óvodában minden gyermek számára jellel ellátott öltözőrész biztosított.
A gyermekek holmiján a csere elkerülése érdekében kérjük a név vagy az óvodai jel feltüntetését.
Kérjük Önöket, sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelőmunkát.
A gyermekekről információt csak a saját óvónőitől, vagy az óvoda vezetőjétől, illetve helyettesétől kérjenek.
Telefonhoz csoportvezető óvónőt a kezdeményezések illetve a foglalkozások közben nem hívunk ki. Az üzenetet a telefont fogadó átadja.
A faliújság az információáramlást segíti, ezért kérjük, olvassák rendszeresen.
Óvják és becsüljék meg az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat. Segítsék gyermekeiknek ezen szemlélet kialakítását.
Az óvodába érkezéskor és távozáskor a gyermekek ellátásához szükséges időn túl ne tartózkodjanak az intézmény területén.Elérhetőség:

Tel./Fax: 42/202-530

Óvodavezető:Podlovics Zoltánné
Óvodavezető helyettes:Fekete Mihályné
Tagintézmény vezető: Nagyné Kerekes Erika
Hitoktató: Dajka Jánosné
Gyermek- és ifjúságvédelmi szakreferens: Vegera Sándorné
Szülői Szervezet Közösség Elnöke:
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője: Dr. Bankus A. Zsuzsanna
Telefon: 42/202-688


 • A gyermekek óvodai fejlődéséről, magatartásáról, személyükkel kapcsolatos teendőkről tájékoztatást csak a gyermek óvónője adhat. A gyermek fejlődési előmeneteléről a csoportban dolgozó óvónők fejlődési naplót vezetnek.


 • Az óvodában hagyott, illetve hozott tárgyakért nem vállaljuk a felelősséget  (arany, ezüst  ékszerek, játékok, könyvek, biciklik, stb.).
 • Nem támogatjuk, ha gyermekek az óvoda területén otthonról behozott édességeket és egyéb élelmiszereket fogyasszanak, mert a többi gyermekkel szemben nem etikus.
 • Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet a lehető legrövidebb időn belül beszéljék meg a csoportos óvónőkkel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, problémájukkal forduljanak az óvodavezetőhöz.
 • Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat  az óvodavezető kivizsgálja és 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért. 


3.  A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságra hozatalának egyéb módját és formáját részletesen az óvoda  Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza. 
A vezető és helyettese belső ellenőrzési terv szerint folyamatosan ellenőrzi a Házirend érvényesülését, betartását.
3.1. A nyilvánosságra hozatal módja és formája
 Az adott nevelési évre vonatkozó és érvényes házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az  óvodavezető ismerteti, aminek egy példányát minden szülő kézhez kap, melynek tudomásul vételét mindenki aláírásával igazol. 
3.2. A megismerhetőség folyamatos biztosítása
 Az óvoda Helyi Nevelési Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét a szülők elolvasásra bármikor elkérhetik az óvodavezetőtől vagy helyettesétől. A felmerülő kérdésekre előre megbeszélt időpontban az óvoda vezetője, és az óvodavezető helyettese ad választ.
 
A Házirend gyermekekre vonatkozó részét az óvodapedagógusok foglalkozás keretében ismertetik meg a gyermekekkel.
3.3. A rendszeres felülvizsgálat és módosítás szabályai
 
A Házirend minden tanév elején, ill. a jogszabályi előírások értelmében felülvizsgálatra kerül. Módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, a szülői közösség,  valamint szükségessé tehetik a törvény és rendeletváltozások.
 
Az óvodapedagógusok és a Szülői Szervezet képviselői az első szülői értekezlet előtt legalább 8 nappal írásban megkapják véleményezésre, s  módosító javaslatokat tehetnek.
 
Az óvoda vezetője felülvizsgálja, a szükséges módosítások után elkészíti az új  Házirendet, majd a Szülői Szervezettől véleményt, a nevelőtestülettől javaslatot kér. A szükséges kiegészítések elvégzése után a nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra. Változtatás csak a nevelőtestület elfogadásával és a közoktatási törvény által meghatározott  közösségek véleményezésével, illetve egyetértésével lehetséges.
Elfogadás után továbbítja jóváhagyásra a fenntartónak.
3.4. A házirend hatálybalépése
 A Nagyhalászi Református Óvoda házirendje visszavonásig érvényes. Jelen  házirend  a fenntartó jóváhagyása  után  lép érvénybe.  
Záradék
2012.
A Házirend elfogadása:


 • A nevelőtestület a Házirendet elfogadta:
2012 május 08-án

 • A Szülői Szervezet a Házirendet véleményezte:
2012. május 08-án
 • A Házirend módosítását a vonatkozó Törvények és végrehajtási rendeletek módosulásai miatt 2012. szeptember 03-án megtettük.
A Házirend jóváhagyása:

A Nagyhalászi Református Egyházközség Presbitériuma a Nagyhalászi Református Óvoda székhelyén (4485 Nagyhalász ,Vasvári P. 8/a) működő óvoda
és a 4485 Nagyhalász , Arany J. 75. szám alatti telephelyen működő Óvoda Házirendjét a 10/2012. sz. számú Presbiteri Határozatával jóváhagyja.Nagyhalász, 2012.05.07.